HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

Denne siden er basert på handlingsplanen fra Norges Luftsportsforbund (NLF), sist oppdatert februar 2017. Originalfilen kan lastes ned herifra.
OBS: Planen kan endres av NLF uten varsel.


HENSIKT
Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten, under og etter en ulykke som har skjedd under utøvelse av flyging med mikrolett luftfartøy.

ANVENDELSE
Denne handlingsplan beskriver de tiltak som klubbens operative leder, eller den han utpeker skal iverksette. (Klubbens koordinator på skadestedet).

ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING
Handlingsinstruks ved ulykke finnes på siste side i dette dokument.

LOKAL KLUBB
Lokal klubb skal øyeblikkelig iverksette de tiltak som er beskrevet. Hvis en alvorlig ulykke inntreffer, vil dette nødvendigvis ikke skje på klubbens faste flysted(er). Normalt vil seksjonens sentrale funksjoner bli varslet via en av Hovedredningssentralene eller fra politiet. Hvis ulykke inntreffer på en av klubbens faste flysteder, så skal det varsles iht den gjeldende handlingsinstruks, se siste side i dette dokument.

Praktiske gjøremål for lokalt apparat
Etabler logg og loggfør kronologisk med tidsangivelse det som har skjedd og de tiltak som er iverksatt så langt dette er praktisk mulig.

Andre forhold som kan bli aktuelle:

 • Håndtering av presse, som umiddelbart henvises til NLF sentrale apparat.
 • Orienteringer til de som er til stede på flystedet kan være aktuelt.
 • Klubbens koordinator på skadestedet bør knytte til seg aktører til å skrive rapport, inkludert det som vitner har å meddele.
 • Vanlige vitneavhør ellers blir politiets oppgave.

Bistand overfor politi og offentlige myndigheter
Etabler kontakt med politiet og samarbeid med disse inntil offisiell representant(er) fra NLF ankommer.

Forhold til pårørende
Oversikt over adresser til pårørende skal overleveres politiet. Varsel til pårørende er politiets ansvar. Når lokal klubb har forvisset seg om at slik varsling har skjedd, kan de pårørende kontaktes og eventuelle forhåndsplanlagte kontakttelefoner bemannes.

Kontakt med pårørende
NLF og lokal klubb skal stå til de pårørendes disposisjon. Etter klubbens koordinator på skadestedet er orientert om at politi har formidlet melding til pårørende, skal klubben ta kontakt med de pårørende. I den grad det er ønskelig fra de pårørendes side skal denne kontakten opprettholdes under den videre prosess. En skal forvisse seg om at all den informasjon som NLF måtte sitte inne med vil være tilgjengelig for de pårørende. Det er uansett en forutsetning at de pårørende gis en kontakttelefon som de kan ringe til for ytterligere informasjon eller annen støtte.

Pårørende skal alltid oppdateres/informeres om utviklingen før media informeres.

Dersom ulykken har medført alvorlig personskade, bør klubben stå til tjeneste for de pårørende for eventuell transport det sykehus hvor den skadde blir behandlet. Dersom de trenger annen støtte, f. eks overnatting, bør klubben også være behjelpelig med dette.

Forhold til presse media
Klubbens ledelse vurderer fortløpende, i samarbeid med NLFs sentrale apparat, hvilken informasjon som til enhver tid kan gis til media.

Det er meget viktig at NLF sentralt og lokal klubb koordinerer informasjonsarbeidet, slik at ensartet informasjon blir gitt.

I den grad det er mulig skal pressen gis informasjon om det faktiske hendelsesforløpet. Det må imidlertid ikke være noen som helst tvil omkring riktigheten av den informasjonen som frigis (Baseres på vitneavhør el.). Det må videre presiseres at alle forhold ved ulykken vil bli gransket i egen granskningskommisjon, og at inntil denne har gjennomført sitt arbeide, ikke har noen oppfatning om det fullstendige hendelsesforløpet eller årsakssammenhenger. Tekniske spørsmål rundt ulykken (årsakssammenheng) skal derfor ikke omtales i meldingene til media. Det er vesentlig å påvirke pressen (gi informasjon) for å unngå at pressen spekulerer i hendelsesforløp og årsakssammenhenger.

TILTAK SOM IVERKSETTES AV NLF SENTRALT
Ansvar for øyeblikkelig iverksetting av sentralt apparat
Den av de sentrale i NLF som først varsles, har ansvaret for at NLFs sentrale apparat koordinerer seg og fordeler oppgaver i henhold til instruksen. Det sentrale apparat vil normalt ledes av NLF/MFSs fagsjef. Dersom det ikke oppnås kontakt med fagsjef, har den som ble varslet sentralt et ansvar for at det sentrale apparatet iverksettes.

Administrative tiltak
Fagsjefen (eller stedfortreder) skal føre logg med tidsangivelse for hendelser, aktiviteter, henvendelser mv.

Fagsjef og Leder av Granskningskommisjonen skal gjensidig oppdatere hverandre slik at man besitter tilnærmet samme informasjon, slik det er praktisk mulig.

Fagsjef varsler NLFs Generalsekretær som igjen varsler NLFs President, i tråd med intern (i NLF) prosedyrebeskrivelse for opprettelse av Granskningskommisjon.

I perioden etter ulykken skal fagsjef være i løpende kontakt med Leder av Granskningskommisjonen.


HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKE

PRIORITERTE TILTAK

 1. Varsle 113, og samtidig start førstehjelp/kommunikasjon med AMK sentralen (politiet blir varslet av AMK sentralen)
 2. Fortsett med førstehjelp til ambulanse- / redningspersonell tar over.
  Sørg for:
  – Frie luftveier
  – Stans synlige blødninger
  – Hold pasienten varm
  – Bevisstløse som puster bør legges i sideleie – pass da på å bevege hodet, nakke og rygg som en enhet
  – Hvis personen ikke puster normalt eller slutter å puste, start hjerte og lungeredning (HLR)
 3. Varsle eventuelt enhet av lufttrafikktjenesten, tlf: +47 908 48 057
 4. Varsle NLFs sentrale mikroflyorganisasjon, prioritert rekkefølge:
  Pri 1 Fagsjef NLF/MFS Tom Bjerke mobil 995 45 119
  Pri 2 Generalsekretær/ NLF John Eirik Laupsa mobil 908 89 477
 5. Varsle klubbens Operative leder:
  Navn: Bjørn Pedersen Tlf: +47 900 81 817

  NB ! Det er politiets ansvar å underrette eventuelle forulykkedes pårørende.

  Presse og media skal henvises til Leder av granskningskommisjon, NLFs generalsekretær eller MFS fagsjef.

NLF/MFS FEBRUAR 2017